VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 9/2010 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty. Novelizace k 1. 4. 2011.

Část I. Základní ustanovení

Čl. 1

Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „děkanát“) upravuje v souladu s čl. 20 odst. 3 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu.

Čl. 2

 1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty.

 2. Sídlem děkanátu je Praha.

 3. Kromě činností daných statutem fakulty zabezpečuje děkanát plnění dalších úkolů, stanoví-li tak děkan nebo v rámci své působnosti tajemník.

 4. Pro zaměstnance fakulty, kteří jsou zařazeni v rámci děkanátu, je děkanát místem výkonu práce.

Část II. Organizační útvary děkanátu

Čl. 3

 1. Na děkanátu jsou zřízeny tyto organizační útvary:

  1. sekretariát děkana,

  2. kancelář tajemníka,

  3. oddělení děkanátu.

Čl. 4 Sekretariát děkana

 1. Sekretariát děkana zajišťuje zejména:

  1. podmínky pro činnost děkana a v nezbytných případech též pro činnost akademického senátu fakulty, vědecké rady fakulty, proděkanů a tajemníka;

  2. činnost kolegia děkana a porady vedoucích základních součástí, včetně pořízení a archivace zápisů z jednání kolegia děkana a porady vedoucích základních součástí;

  3. agendu public relations fakulty;

  4. vedení úplné evidence vnitrofakultních předpisů včetně opatření děkana.

  5. řízení a kontrolu provozu fakultního vozidla.

 2. Sekretariát děkana je podřízen děkanovi.

Čl. 5 Kancelář tajemníka

 1. Kancelář tajemníka zabezpečuje podmínky pro činnost tajemníka fakulty.

 2. Kancelář tajemníka dále zajišťuje zejména:

  1. provoz podatelny,

  2. evidenci úředních razítek fakulty a jejich výrobu,

  3. právní služby,

  4. vedení evidence fakultních smluv.

 3. Kancelář tajemníka je podřízena tajemníkovi.

Čl. 6 Oddělení děkanátu

 1. Oddělení děkanátu jsou základními pracovišti děkanátu zabezpečujícími jeho činnosti.

 2. V rámci děkanátu jsou zřízena tato oddělení:

  1. studijní oddělení,

  2. referát přijímacího řízení,

  3. oddělení vědy,

  4. vydavatelství Filozofické fakulty UK,

  5. zahraniční oddělení,

  6. ekonomické oddělení,

  7. osobní oddělení,

  8. oddělení reprodukce majetku a provozu budov,

  9. grantový referát,

  10. laboratoř výpočetní techniky,

  11. centrum dalšího vzdělávání,

  12. akreditační referát.

 3. V oblasti své působnosti oddělení děkanátu zabezpečují koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční činnost a metodickou pomoc.

Čl. 7 Vedoucí oddělení děkanátu

 1. Vedoucího oddělení jmenuje a odvolává na návrh tajemníka děkan.

 2. Vedoucí oddělení řídí činnost oddělení.

 3. Vedoucí oddělení je za činnost oddělení odpovědný děkanovi nebo příslušnému proděkanovi dle příslušného opatření děkana.

 4. V pracovněprávních a ekonomických otázkách a z hlediska vnitřní správy děkanátu jsou vedoucí oddělení podřízeni tajemníkovi.

 5. Neurčí-li tajemník jinak, zastupuje jej po dobu jeho nepřítomnosti vedoucí ekonomického oddělení.

Čl. 8 Studijní oddělení

 1. Studijní oddělení zabezpečuje plnění úkolů fakulty zejména v oblastech:

  1. prezenčního bakalářského a magisterského studia,

  2. kombinovaného bakalářského a magisterského studia, uznávání zahraničního vysokoškolského studia a kvalifikace,

 2. V rámci uvedených oblastí oddělení zajišťuje zejména:

  1. zápisy studentů a uchazečů, imatrikulace, státní zkoušky, promoce,

  2. evidenci studentů, vydávání dokladů o studiu, rozhodování ve věcech studia, evidenci a správu dat pro matriku studentů a Informační systém Univerzity Karlovy v Praze,

  3. agendu modifikací studijních povinností studentů se speciálními potřebami,

  4. kontrolu plnění studijních povinností,

  5. agendu poplatků spojených se studiem,

  6. agendu stipendií a cen pro studenty,

  7. agendu zdravotního pojištění studentů,

  8. praxe a exkurze,

  9. studentské pedagogické síly na základě požadavků jednotlivých základních součástí,

  10. studium v rámci akreditovaných studijních programů v cizích jazycích,

  11. rozvrhy a obsazování učeben,

  12. správu Studijního informačního systému (SIS),

  13. výkaznictví a statistiku ve věcech studijních.

Čl. 9 Referát přijímacího řízení

 1. Referát přijímacího řízení zabezpečuje plnění úkolů fakulty zejména v oblastech:

  1. přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia,

  2. komunikace s uchazečí FF UK,

  3. rigorózního řízení.

 2. V rámci uvedených oblastí oddělení z ajišťuje zejména:

  1. organizaci přijímacího řízení a komnikace s uchazeči o studium,

  2. agendu poplatků spojených s přijímacím řízením a rigorózním řízením,

  3. výkaznictví a statistiku ve věcech přijímacího řízení a rigorózního řízení.

Čl. 10 Oddělení vědy

 1. Referát vědy zajišťuje zejména:

  1. organizaci habilitačního a profesorského řízení, včetně zajištění činnosti vědecké rady fakulty,

  2. agendu studentů přijatých do doktorského studia,

  3. agendu vědeckých a vědeckopedagogických titulů,

  4. agendu ocenění pro pracovníky ve vědě a výzkumu,

  5. agendu oborových rad.

Čl. 11 Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze

 1. Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze zajišťuje zejména:

  1. shromažďuje návrhy vědeckých a výzkumných publikací a učebních textů do edičního plánu fakulty, ve spolupráci s redakčními radami sestavuje jeho koncept a předkládá ho ke schválení ediční komisi a děkanovi fakulty;

  2. formálně dohlíží na schvalovací řízení;

  3. rediguje rukopisy fakultních publikací, provádí jazykové a technické korektury včetně udělování imprimatur;

  4. předává a rozesílá povinné výtisky institucím s právem povinného výtisku a plní nabídkovou povinnost, na požádání rozesílá do zahraničí recenzní výtisky;

  5. zajišťuje distribuci publikací vydávaných fakultou a dle dohody i publikací vydaných jejími jednotlivými součástmi;

  6. zajišťuje tisk fakultních publikací, ročenek a monografií v souladu s edičním plánem fakulty;

  7. zajišťuje vydávání fakultních časopisů;

  8. zajišťuje fakultní agendu ISBN, případně ISSN, a dbá na dodržování grafického manuálu fakulty.

Čl. 12 Zahraniční oddělení

 1. Zahraniční oddělení zabezpečuje plnění úkolů fakulty zejména v těchto oblastech:

  1. vede agendu spolupráce se zahraničními univerzitami, případně institucemi z oblasti vzdělávání;

  2. vede agendu spojenou s krátkodobými pobyty zahraničních studentů na fakultě v rámci mezifakultních, případně meziuniverzitních smluvních vztahů;

  3. vede agendu spojenou s krátkodobými, případně dlouhodobými pobyty akademických pracovníků na fakultě vyplývajícími z  mezifakultních, meziuniverzitních, případně dalších zvlášních smluvních vztahů;

  4. vede agendu a pomáhá při zajištění krátkodobých pobytů studentů fakulty na univerzitách v zahraničí v rámci mezifakultních či meziuniverzitních smluvních vztahů, včetně komunikace s Oddělením zahraniční spolupráce rektorátu Univerzity Karlovy v Praze;

  5. zajišťuje letenky, jízdenky a ubytování pro akademické pracovníky fakulty a akademické pracovníky z partnerských univerzit v rámci mezifakultních či meziuniverzitních smluvních vztahů;

  6. organizuje výukové programy pro studenty zahraničních univerzit, případně institucí;

  7. vede agendu projektů mezinárodní spolupráce a studentské výměny (Erasmus, ECES atd.).

Čl. 13 Laboratoř výpočetní techniky

 1. Laboratoř výpočetní techniky zabezpečuje plnění úkolů fakulty zejména v těchto oblastech:

  1. buduje a udržuje síťovou infrastrukturu (aktivní prvky, kabeláž),

  2. zajišťuje provoz a správu informačních serverů,

  3. zakládá, administruje a ruší uživatelské účty,

  4. testuje a nasazuje nové aplikace,

  5. udržuje softwarové prostředí (aktualizace aplikací, jejich průběžná správa a odstraňování problémů),

  6. instaluje pracovní stanice, zajišťuje nákup softwarových licencí,

  7. zajišťuje běžný provoz výpočetní, AV techniky a kopírovací techniky,

  8. provádí drobné opravy a zajišťuje servis výpočetní, kopírovací a AV techniky,

  9. vyřizuje objednávky v oblasti IT, komunikuje s dodavateli HW a SW a zajišťuje vyřizování reklamací,

  10. provádí přímou podporu koncových uživatelů výpočetní, kopírovací a AV techniky,

  11. zajišťuje tiskové služby pro studenty,

  12. zajišťuje služby a počítačový provoz ve studentských učebnách,

  13. předkládá návrhy na rozvoj IT v návaznosti na znalost procesů uvnitř fakulty,

  14. zajišťuje ekologickou likvidaci vyřazené techniky,

  15. písemně zpracovává dokumentaci počítačové sítě,

  16. zajišťuje a průběžně kontroluje informační bezpečnost a zabezpečuje zálohy dat.

Čl. 14 Centrum dalšího vzdělávání

 1. Centrum dalšího vzdělávání zabezpečuje plnění úkolů fakulty zejména v oblastech:

  1. vytváří vzdělávací, komunikační, informační a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání,

  2. poskytuje související organizační, poradenské a informační služby,

  3. zabezpečuje program vzdělávání pro seniory v rámci tzv. Univerzity třetího věku,

  4. vytváří projekty nebo se podílí na tvorbě projektů celoživotního vzdělávání,

  5. organizuje a  personálně zabezpečuje programy celoživotního vzdělávání,

  6. vede administrativní agendu programů celoživotního vzdělávání.

Čl. 15 Grantový referát

 1. Grantový referát zabezpečuje plnění úkolů fakulty zejména v oblastech:

  1. vyhledává účelové zdroje vhodné pro financování vědeckých, rozvojových a dalších záměrů fakulty, základních součástí, zaměstnanců a studentů a informuje tyto cílové skupiny o takových možnostech,

  2. asistuje uvedeným cílovým skupinám při přípravě a podávání projektových žádostí,

  3. zajišťuje uzavírání smluv a obdobných vztahů s poskytovateli účelové podpory,

  4. asistuje uvedeným cílovým skupinám během realizace projektu,

  5. koordinuje plnění závazků vyplývajících ze smluv a obdobných vztahů vážících se k účelovému financování – zejména zajišťuje včasné a bezvadné podání průběžných a závěrečných zpráv, koordinuje jejich přípravu, kontrolu atd.,

  6. koordinuje přípravu na kontroly grantových projektů a závěrečného oponentního řízení projektů financovaných Fondem rozvoje vysokých škol,

  7. spravuje licence k zaměstnaneckým a školním dílům vzniklým v rámci účelového financování,

  8. zajišťuje administraci interní grantové soutěže,

  9. připravuje a realizuje školení pro výše uvedené cílové skupiny v oblasti přípravy a realizace projektů,

  10. zabezpečuje přímou realizaci projektů, které jsou referátu přiděleny,

  11. zabezpečuje další činnosti související s realizací projektů podpořených v rámci účelového financování.

Čl. 16 Akreditační referát

 1. Akreditační referát zabezpečuje činnost děkana a proděkanů s gescí studijní v oblasti akreditační agendy, zejména:

  1. koordinuje přípravu akreditačních materiálů studijních programů a studijních oborů v pregraduálním a postgraduálním studiu a akreditačních žádostí oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,

  2. provádí kontrolu akreditovaných studijních plánů studijních oborů,

  3. provádí kontrolu realizace výuky ve studijních oborech dle platných akreditací.

Čl. 17 Ekonomické oddělení

 1. Ekonomické oddělení zabezpečuje plnění úkolů fakulty tím, že zejména:

  1. zpracovává návrh provozního rozpočtu fakulty a rozpisu neinvestiční dotace státního rozpočtu na provoz,

  2. zajišťuje zúčtování se státním rozpočtem, daňové povinnosti a administrativněsprávní agendu bankovního styku,

  3. zajišťuje plnění funkce účetní jednotky za fakultu (vedení účetnictví), zpracování vybraných výkazů a dalších ekonomických materiálů,

  4. zpracovává návrhy a aktualizace fakultních předpisů upravujících oblast hospodaření s rozpočtovými prostředky,

  5. vede agendu hmotného a nehmotného majetku,

  6. zajišťuje pokladní službu,

  7. zajišťuje soulad čerpání projektových prostředků s pravidly poskytovatelů, včetně náležitostí dokladů.

Čl. 18 Osobní oddělení

 1. Osobní oddělení zabezpečuje plnění úkolů fakulty v oblasti personální a mzdové agendy, zajišťuje zejména:

  1. personální a sociální agendu fakulty,

  2. rozpis mzdových prostředků a hospodaření s těmito prostředky,

  3. mzdovou agendu pracovníků fakulty a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  4. zpracování výkazů a příslušných materiálů v oblasti personální a mzdové,

  5. soulad pracovněprávních vztahů a čerpání mzdových prostředků z projektů s pravidly poskytovatelů prostředků.

Čl. 19 Oddělení reprodukce majetku a provozu budov

 1. Oddělení reprodukce majetku a provozu budov se dělí na provozní referát a referát reprodukce majetku.

 2. Provozní referát zajišťuje provoz fakultních objektů, zejména:

  1. vytápění v prostorách fakulty,

  2. dodávky vody a dalších médií,

  3. provádění oprav vlastní činností nebo dodavatelsky,

  4. ostrahu prostor fakulty, otevírání a uzavírání objektů fakulty, systém klíčů a kontrolu dodržování jeho režimu, obsluhu vjezdu do dvora objektu hl. budovy fakulty a evidenci a kontrolu přijíždějících a odjíždějících vozidel,

  5. provádění úklidu objektů fakulty, chodníků, dvorů a přilehlých prostor vlastní činností nebo dodavatelsky a zajišťování odvozu odpadu,

  6. provoz šatny,

  7. výkon funkce energetika fakulty,

  8. požární kontrolu v souladu s platnými požárními předpisy a předepsané revize požárních zařízení (hasicí přístroje, hydranty),

  9. provoz výtahů a revizi bezpečnosti jejich provozu,

  10. revize elektrických rozvodů, zařízení a hromosvodů,

  11. zajišťování hlasových služeb – pevné linky a mobilní zařízení.

 3. Dále zajišťuje činnosti děkana a tajemníka související s krizovým řízením a dalšími mimořádnými situacemi. V oblasti krizového managementu, branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situací je činnost oddělení určována i příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy.

 4. Referát reprodukce majetku zajišťuje:

  1. agendu reprodukce majetku,

  2. agendu programového financování.

Část III.

Čl. 20 Závěrečná ustanovení

 1. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1.4. 2011.

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)