VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 7/2009 – Provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka

K provedení: §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., v platném znění.

Účinnost: dnem vydání

 1. Působnost opatření

  Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy v Praze, jimž byl svěřen výkon správy majetku (dále jen „fakulty a další součásti“), jsou povinny provádět inventarizace a ověřovat, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. běžného roku.

 2. Provedení inventarizace

  K provedení inventarizace: Ukládám vedoucím základních součástí a oddělení děkanátu, Ústřední inventarizační komisi fakulty a dílčím inventarizačním komisím:

  • provést fyzické inventury do 30.11. 2009 (podle účetního stavu k 30. 9.2009)

  • provést inventarizaci majetku a závazků a ověřit, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní závěrky, tj. 31.12.2009.

 3. Pokyny k provedení inventarizace

  Při inventarizaci hospodářských prostředků je nutno dodržet následující postup:

  1. Finanční účetní a referent správy majetku předloží „Zápis o odsouhlasení účetního stavu s operativně technickou evidencí“ vedoucí ekonomického odd. a předsedkyni UIK v termínu účetní závěrky za měsíc září.

  2. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, budou proškoleni předsedou ústřední inventarizační komise fakulty o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnostech členů dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení potvrzují písemně.

  3. Zaměstnanci jmenovaní do ústřední inventarizační komise, do dílčích inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit předsedovi Ústřední inventarizační komise fakulty každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace.

  4. Zaměstnanci odpovědní za majetek musí před zahájením inventur odevzdat ústřední inventarizační komisi písemné prohlášení o tom, že:

   • všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku jimi zpracované odevzdali k zúčtování,

   • všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví.

  5. Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat:

   • předmět inventarizace,

   • den, k němuž byla inventarizace provedena,

   • den zahájení a ukončení inventury,

   • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově),

   • závady, které se v průběhu inventury vyskytly,

   • zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou,

   • zapsání skutečného stavu v inventurních soupisech v jednotkách množství,

   • porovnání zjištěných skutečných stavů s účetní evidencí,

   • hodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu ceny vyjadřující nepoužitelnost, nepotřebnost nebo znehodnocení příslušného majetku,

   • sdělení, zda jsou uzavřeny příslušné dohody o hmotné odpovědnosti,

   • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů,

   • návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů,

   • návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob,

   • u pozemků a budov se provádí dokladová inventura doložená výpisy z katastru nemovitostí a pasportizací.

  6. Sklady nesmí být otevřeny dříve, než budou vyhotoveny soupisy zjištěných množství a předány do účtárny.

  7. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti. Právo na náhradu škody bude uplatněno u zaměstnanců, kteří odpovídají za způsobenou škodu podle ustanovení Zákoníku práce.

  8. Zápisy o výsledku inventarizace předají dílčí inventarizační komise ústřední inventarizační komisi fakulty, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:

   • termín zahájení inventury majetku, pokladny a cenin,

   • termín zahájení dokladových inventur,

   • termín zahájení inventury na skladech ( publikace, medaile)

   • termíny předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi předsedovi ÚIK,

   • vyhodnocení výsledků fyzických inventur,

   • vyhodnocení výsledků dokladových inventur,

   • nápravná opatření k inventarizaci,

   • návrh na vypořádání inventurních rozdílů,

   • datum projednání závěrečného protokolu,

   • podpisy členů ústřední inventarizační komise.

Závěrečný protokol o inventarizaci předkládá předseda ÚIK FF UK ke schválení děkanovi fakulty, který ho předá Ústřední inventarizační komisi univerzity ke zpracování závěrečné zprávy v termínu stanoveném RUK.

Příloha: Plán inventarizací na rok 2009

Plán inventarizací na rok 2009

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví.

Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují

 1. fyzickou inventurou u hmotného majetku

 2. dokladovou inventurou závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

Ukládám provedení inventarizací v těchto termínech:

 1. Peněžní prostředky v hotovosti (pokladna)

  • Termín: 31.03.

  • Termín: 30.06.

  • Termín: 30.09.

  • Termín: 31.12.

  Další dvě inventury v pokladně provést bez oznámení termínu.

  Zajistí ÚIK s pověřenou pracovnicí ekonomického oddělení.

 2. Operativní evidence majetku – odsouhlasení s účetním stavem

  • Termín: měsíčně

  Vyhotovení zápisu o odsouhlasení s účetním stavebm k 30.9.

  • Termín: do 19.10.

  Zajistí referentka správy majetku (SM) a finanční účetní.

 3. Předložení návrhu na jmenování předsedy a členů dílčích inventarizačních komisí (DIK) děkanovi fakulty.

  • Termín: do 9.10.

  Zajistí vedoucí všech pracovišť.

 4. Proškolení členů DIK a předání inventurních soupisů

  • Termín: do 30.10.

  Zajistí předseda ÚIK a referentka SM.

 5. Provedení fyzických inventur, zjištění a vyčíslení inventurních rozdílů, vypracování inventarizačních zápisů a předání inventarizačních soupisů ústřední inventarizační komisi prostřednictvím referentky SM.

  • Termín: do 30.11.

  Zajistí DIK, ÚIK a referentka SM.

 6. Dokladové inventury (aktiva a pasiva), doložení evidence pohledávek, evidence rezerv a opravných položek

  • Termín: k 31.12.

  Zajistí pracovníci, kteří se v rámci pracovní náplně touto agendou zabývají.

 7. Stav materiálových zásob a cenin k 31.12. – publikace, medaile, případně další.

  • Termín: do 10.1.2010

  Zajistí odpovědní pracovníci a ÚIK.

 8. Vyhodnocení inventarizace

  1. zpracování všech zápisů dílčích inventarizačních komisí

  2. předložení výsledků a jejich projednání v ÚIK

  3. vyhodnocení závěrů inventarizace, zápis ÚIK

  4. schválení výsledků odpovědným pracovníkem

  5. zúčtování inventarizačních rozdílů

  • Termín: leden 2010

  Zajistí DIK, referentka SM, ÚIK, tajemník, finanční účtárna.


V Praze dne 27. 3. 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)