VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 4/2009 upřesňující povinnosti v doktorském studiu. Novelizace k 29. 9. 2011.

V souvislosti s nárůstem studentů doktorského studia, s koncepcí udržení a zvýšení nároků na obsahovou a formální stránku studia je nutné zpřehlednit pravidla doktorského studia. Opatření vychází z ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ze Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Statut FF UK), z Úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (SZŘ UK), a přímo navazuje na Opatření děkana č. 20/2008 a 17/2007. Novelizace vychází z opatření č. 20/2010 v aktuálním znění o doktorském studiu na FF UK.

Práva a povinnosti Oborové rady, jmenované rektorem na návrh děkana po vyjádření Vědecké rady fakulty, vyplývají z § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a  čl. 23 odst. 5 a 6 Statutu FF UK, SZŘ UK a z dalších dokumentů vydaných děkanem fakulty (Opatření děkana č. 17/2007). Práva a povinnosti studenta doktorského studia se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998, Statutem FF UK, SZŘ UK a dalšími dokumenty vydanými děkanem fakulty.

Jedná se především o následující věcně-obsahové a administrativně-organizační oblasti doktorského studia:

  • Zápis do prvního ročníku studia. Zápis podle pokynů oddělení vědy, zpravidla do 30. září, je podmínkou pro zahájení studia, stejně jako v případě prezenčního studia pro výplatu stipendií.

  • Včasné vypracování a předložení Individuálního studijního plánu (ISP) Školitel společně s doktorandem vypracují ISP, který doktorand předloží ke schválení Oborové radě a odevzdá na oddělení vědy FF nejpozději do konce října příslušného akademického roku. V ISP jsou rozloženy studijní povinnosti prezenčního studia do standardní doby studia, tedy na tři roky, studijní povinnosti kombinovaného studia do doby pěti roků. Studijní povinnosti povinného základu, respektive v případě doktorského studia v oborech s kreditním systémem studijní povinnosti základní struktury studijních povinností musí být v obou formách studia rozloženy do prvních tří roků studia. Atestace uvedené v ISP budou plněny během akademického roku, zpravidla tedy zpravidla od 1. října do 30. září. ISP zahrnuje kromě společných předmětů (filosofie/metodologický seminář, jazyk aj.) a oborových atestací v souladu s příslušnou akreditací, respektive u oborů s kreditním systémem kromě obecné a specializované části studijních povinností, také termín (rok) státní doktorské zkoušky (SDZK) a odevzdání práce (měsíc a rok). O změnách ISP rozhoduje děkan na základě písemné žádosti studenta na předepsaném formuláři. Žádost musí být doporučena školitelem a předsedou oborové rady.

  • Dodržování termínů řádných podání přihlášek: k SDZK po splnění a následné kontrole všech ostatních předepsaných studijních povinností s výjimkou odevzdání disertační práce (studenti doktorského studia v oborech s kreditním systémem s výjimkou jedné poloviny splněných kreditů vědecko-výzkumných aktivit specializované části studia) nejpozději tři měsíce před uplynutím tří roků studia v případě prezenčního studia a nejpozději tři měsíce před uplynutím pěti roků studia v případě kombinovaného studia; k obhajobě doktorské disertace spolu s odevzdáním disertační práce po složení SDZK, nejpozději však šest měsíců před uplynutím maximální doby studia; k oborovým a dalším atestacím stanoví termín na návrh školitele po dohodě se studentem zkoušející nebo předseda zkušební komise.

  • Odevzdání protokolů o konání a výsledcích atestací, které předkládají zkoušející, případně předsedové zkušebních komisí: Zkoušející nebo předseda zkušební komise zajistí doručení protokolu do sedmi (v případě SDZK do pěti) pracovních dnů od konání příslušné kontroly studia do úřední dokumentace studenta na oddělení vědy.

  • V ročním Hodnocení doktorského studia musí být zcela jasně školitelem a oborovou radou uvedeno, co student splnil a co nesplnil, případně jaká je navrhována náprava, včetně změny ISP. Současně je nutné dbát na formální stránku hodnocení (datum a podpis školitele, datum a podpis předsedy Oborové rady, případně jeho zástupce). Povinnou přílohou Hodnocení doktorského studia je seznam publikovaných prací a dalších vědeckých aktivit. V případě mimofakultních či zahraničních školitelů dbát na včasné vyhotovování Hodnocení doktorského studia.

  • Oznámení/rozhodnutí studenta o zanechání studia je nutné neprodleně předložit písemně na oddělení vědy.

  • Dbát na soulad mezi hodnocením studenta školitelem a celkovým hodnocením studenta Oborovou radou.

  • Toto opatření zrušuje Opatření děkana 5/2007.

  • Toto opatření vstoupilo v účinnost k 4. 10. 2010.

  • Tato novelizace vstupuje v účinnost ke dni 29. 9. 2011.

Uvedené zásady je nutné promítnout do nových (k 31. říjnu 2010) i stávajících ISP (k 30. září 2010). Případné výjimky budou posuzovány proděkanem pro vědu a výzkum jednotlivě.

V Praze, dne 29. 9. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)