VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 3/2009 k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010

1. Úvodní ustanovení

 1. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do studia na FF UK v roce 2008 a dříve:

  bakalářském studiu:

  1. měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru;

  2. měnit jeden obor stávajícího dvouoborového studia;

  3. měnit stávající dvouoborové studium na studium jednooborové;

  magisterském studiu:

  1. měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské;

2. Vypsání podmínek a termínů přijímací zkoušky

 1. Vedoucí základních součástí předloží děkanovi do 30. ledna 2009 návrh na vypsání oborů pro vnitrofakultní přijímací řízení, možnosti jejich kombinací, možné typy změn dle čl. 1, podmínky přijímací zkoušky, podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, případně předpokládaný počet přijímaných studentů (který bude možné upřesnit do 17. července 2009 dle výsledků řádného přijímacího řízení). Tyto informace budou zveřejněny na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz do 13. února 2009 (případná přesnění předpokládaného počtu přijatých do 31. července 2009).

 2. Návrh na předsedu a členy zkušební komise předloží vedoucí příslušné základní součásti děkanovi fakulty do 28. srpna 2009.

 3. Termín přijímací zkoušky v týdnu od 7. do 11. září 2009 vypíše vedoucí příslušné základní součásti (za žádných okolností nelze konat zkoušky v jiném období); vypsané termíny budou zveřejňovány na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz průběžně, nejpozději však do 4. září 2009. Informace o termínech konání přijímacích zkoušek budou též sdělovány telefonicky (221 619 333) neboe-mailem.

 4. Způsob bodového hodnocení přijímací zkoušky je shodný s čl. IV/4 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010.

 5. Řádně vyplněné protokoly musí být předány na referát přijímacího řízení druhý pracovní den po konání přijímací zkoušky, nejpozději však v pondělí 14. září 2009.

3. Přihlášky ke studiu

 1. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze zapsané studentky a studenti FF UK (v době konání přijímací zkoušky nesmí mít přerušené studium). Formulář „Přihláška k vnitrofakultnímu přijímacímu řízení“ je k dispozici na webové stránce (PDF, RTF) nebo na studijním oddělení (místnost č. 127). Přihlášky přijímá referát přijímacího řízení studijního oddělení do 14 hodin 28. srpna 2009. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku.

 2. Administrativní poplatek: 350,-Kč

  Banka: Komerční banka Praha 1, Účet: 85631011/0100, konstantní symbol: 379, variabilní symbol: 2009, specifický symbol: nevyplňuje se

  Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám.J.Palacha 2, 116 38 Praha 1

 3. Pozvánky na přijímací zkoušky nebudou zasílány, zveřejnění termínů přijímací zkoušky viz čl. 2.3.

4. Přijetí ke studiu a zápis

 1. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na nástěnce studijního oddělení nejpozději do 22. září 2009.

 2. Přijat ke studiu je student, který splní podmínky přijímací zkoušky, dosáhne pořadí odpovídajícího předpokládanému počtu stanoveného k přijetí (v případě, že byl stanoven), dosáhne stanoveného bodového/kreditního limitu dle čl. 6/5 SZŘ pro zápis do dalšího roku studia na stávajícím oboru či kombinaci a v době konání přijímací zkoušky nemá přerušené studium.

 3. Kontrola splnění podmínek pro zápis do dalšího roku studia proběhne u příslušné studijní referentky nejpozději do 28. září 2009.

 4. Zápis do studia provede stávající studijní referentka.

 5. Rozhodnutí o přijetí budou připravena k převzetí u jednotlivých studijních referentek a předána uchazeči po kontrole splnění podmínek k zápisu do dalšího roku studia. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána na adresu uvedenou na přihlášce nejpozději do 16. října 2009.

V Praze dne 15.1.2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)