VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 10/2009 k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2009/2010

  1. Za obsahovou a organizační přípravu jednokolové oborové písemné zkoušky a prvního kola oborové dvoukolové zkoušky přijímacího řízení (dále jen „testů“) jsou zodpovědni garanti a vedoucí základních součástí. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí odpovídat strukturou a typem otázek zveřejněným modelovým testům. Za obsahovou a organizační přípravu Testů obecných studijních předpokladů (dále jen TOSP) jsou zodpovědni děkanem jmenovaní pracovníci fakulty. Vlastní výrobu testů hromadně zajistí referát přijímacího řízení.

  2. Garanti jsou zodpovědni za včasné a obsahově i formálně správné vyhotovení testů (pro řádný termín ve variantách A – B, které lze vytvořit i jiným pořadí jedné sady otázek, pro náhradní termín v jedné variantě). Součástí těchto testů musí být též určení způsobu hodnocení (body) a vypracování vzorového správně vyplněného skórovacího listu nebo šablony. Výsledkem hodnocení testu musí být bodová hodnota v celých číslech. Desetinná čísla vzniklá v konečném součtu (např. při počtu otázek vyšším nežli 50) se zaokrouhlují směrem nahoru. V testech je třeba zamezit uvedení takových otázek, které nejednoznačností zadání připouštějí více správných odpovědí.

  3. Uchazeči budou řešit zadané otázky a úkoly do vlastního zadání testu nebo na zvláštní skórovací list, který se vyhodnotí buď pomocí šablony, nebo strojově. Pokud garant nepřipraví testy v podobě umožňující strojové vyhodnocení, přebírá též odpovědnost za včasné a správné vyhodnocení testů v souladu s harmonogramem přijímacího řízení.

  4. Pokud je test vyhodnocován strojově, musí být otázky číslovány od „1“ do maximálně „80“ tak, aby bylo možné odpovědi zaznamenat do jednoho skórovacího listu. Otázky musí mít podobu výběru z maximálně čtyř odpovědí. Požadavky na odlišnou podobu testů vyhodnocovaných strojově je třeba konzultovat s proděkankou Ilonou Gillernovou nejpozději do 24. 4. 2009.

  5. Garanti jsou též zodpovědni za dodání znění testů v tištěné podobě (varianty A, B pro řádný termín přijímacího řízení) na referát přijímacího řízení dne 11. 5. 2009 v zapečetěné obálce. Vyhotovené testy si garanti vyzvednou na referátu přijímacího řízení od 25. 5. 2009.

    Garanti oborů s talentovou přijímací zkouškou jsou zodpovědni za výrobu příslušného počtu testů (obory FIL, REL, EST do 15. 5. 2009 a obor FV do 29. 5. 2009) a jejich distribuci do místností, ve kterých proběhne přijímací zkouška. Pro každého uchazeče svého programu (skupiny oborů nebo oboru) zajistí obálku s okénkem, která musí obsahovat zadání testu a barevný list s označením varianty testu tak, aby toto označení bylo čitelné v okénku obálky. Příslušný počet obálek a barevných listů vydá osobě pověřené garantem referát přijímacího řízení dne 13. 5. 2009.

    Další technické podrobnosti týkající se zejména vlastního průběhu 1. kola přijímací zkoušky stanoví písemné „Pokyny pro provedení přijímacího řízení“, které vyhotoví referát přijímacího řízení a které rozešle katedrám nejpozději 13. května 2009.

  6. Garanti, autoři testů a další pověření pracovníci jsou osobně zodpovědni za utajení testů ( při přípravě a distribuci testů i při uložení hotových sad testů). Veškerá data související s přípravou testů je možné předávat pouze osobně; zejména je nepřípustné předávat je prostřednictvím elektronické sítě (e-mail apod.).

Nedílnou součástí tohoto opatření je Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů vypsaných do 15. 5. 2009.

V Praze dne 23. dubna 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

příloha:

Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů s datem podání přihlášek do 15.5.2009 (příloha k Opatření děkana č. 8-11/2009 k organizaci přijímacího řízení 2009/2010)

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)