VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 15/2008 – Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu děkanátu Filozofické fakulty

zpět

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚKANÁTU

Čl. 1

 1. V Čl. 6 odst. 2. se vypouští písm. f). Písm. g) se označuje jako písm. f).

 2. V Čl. 7 se z písm. c) „přijímací řízení, doktorského studia a akreditací“ vypouští čárka a slova „doktorského studia“.

Čl. 2

 1. Čl. 8 Oddělení vědy zní:

  1. Oddělení vědy zabezpečuje plnění úkolů univerzity a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro vědu v oblasti vědecké, výzkumné, a ediční činnosti fakulty.

   Oddělení se dělí na referát vědy a doktorského studia a referát ediční.

  2. Referát vědy a doktorského studia zajišťuje zejména:

   1. organizace habilitačního a profesorského řízení, vč. zajištění činnosti vědecké rady fakulty,

   2. agendu studentů doktorského studia,

   3. agendu vědeckých a vědeckopedagogických titulů,

   4. agendu ocenění pro pracovníky ve vědě a výzkumu.

  3. Referát ediční zajišťuje zejména:

   1. shromažďuje návrhy do edičního plánu vědeckých a výzkumných publikací a učebních textů, ve spolupráci s redakčními radami sestavuje návrh edičního plánu fakulty a předkládá ho ke schválení ediční komisi a děkanovi fakulty,

   2. u plánovaných publikací a učebních textů zajišťuje schvalovací řízení a po jejich schválení je odevzdává do tisku,

   3. rediguje před zadáním do tisku rukopisy publikací, které dostává do distribuce, provádí jejich jazykové i technické korektury včetně udělování imprimatur,

   4. na základě podkladů dodaných jednotlivými součástmi každoročně připravuje do tisku seznam přednášek fakulty,

   5. předává a rozesílá povinné výtisky institucím s právem povinného výtisku, na požádání rozesílá do zahraničí recenzní výtisky,

   6. realizuje mezinárodní výměnu publikací, v jejím rámci objednává zahraniční tituly z nabídkových seznamů partnerských organizací,

   7. zajišťuje distribuci publikací vydávaných fakultou a podle dohody i publikací vydaných jejími jednotlivými součástmi,

   8. tisk a vazby publikací, ročenek a monografií,

   9. sestavování a tisk formulářů,

   10. návrhy a výrobu pozvánek, letáků, vývěsek, apod.

Čl. 3 Zrušovací ustanovení

Čl. 12 se zrušuje.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti 1.6. 2008.

V Praze dne 29.5. 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan