VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 11/2008 – k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2008/2009

zpět

  1. Za obsahovou a organizační přípravu jednokolové písemné zkoušky a prvního kola dvoukolové zkoušky přijímacího řízení (dále jen „testů“) jsou zodpovědni garanti jmenovaní proděkankou pro studijní záležitosti. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě, výrobě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí odpovídat strukturou a typem otázek zveřejněným modelovým testům.

  2. Garanti jsou zodpovědni za včasné a obsahově i formálně správné vyhotovení testů (pro řádný termín ve variantách A – B, které lze vytvořit i jiným pořadí jedné sady otázek, pro náhradní termín v jedné variantě). Součástí těchto testů musí být též určení způsobu hodnocení (body) a vypracování vzorového správně vyplněného skórovacího listu nebo šablony. Výsledkem hodnocení testu musí být bodová hodnota v celých číslech. Desetinná čísla vzniklá v konečném součtu (např. při počtu otázek vyšším nežli 50) se zaokrouhlují směrem nahoru. V testech je třeba zamezit uvedení takových otázek, které nejednoznačností zadání připouštějí více správných odpovědí.

  3. Uchazeči budou řešit zadané otázky a úkoly do vlastního zadání testu nebo na zvláštní skórovací list, který se vyhodnotí buď pomocí šablony nebo strojově. Pokud garant nepřipraví testy v podobě umožňující strojové vyhodnocení, přebírá též odpovědnost za včasné a správné vyhodnocení testů dle harmonogramu přijímacího řízení.

  4. Pokud je test vyhodnocován strojově, musí být otázky číslovány od „1“ do maximálně „80“ tak, aby bylo možné odpovědi zaznamenat do jednoho skórovacího listu. Otázky musí mít podobu výběru z maximálně pěti odpovědí. Požadavky na odlišnou podobu testů vyhodnocovaných strojově je třeba konzultovat s proděkankou Ilonou Gillernovou nejpozději do 25. 4. 2008.

  5. Garanti jsou též zodpovědni za výrobu příslušného počtu testů (do 16. 5. 2008, 23. 5. 2008 a 30. 5. 2008 pro talentové zkoušky, do 30. 5. 2008 pro 1. kolo zkoušky) a jejich distribuci do místností, ve kterých proběhne přijímací zkouška. Pro každého uchazeče svého programu (skupiny oborů nebo oboru) zajistí obálku s okénkem, která musí obsahovat: zadání testu, skórovací list a barevný list s označením varianty testu tak, aby toto označení bylo čitelné v okénku obálky. Příslušný počet obálek a barevných listů vydá osobě pověřené garantem referát přijímacího řízení v období od 5. do 12. 5. 2008. Další technické podrobnosti týkající se zejména vlastního průběhu 1. kola přijímací zkoušky stanoví „Pokyny pro provedení přijímacího řízení“, které budou vydány nejpozději do 12. května 2008. Garanti, kteří nebudou moci zajistit vyhotovení potřebného množství testů vlastními silami, požádají o spolupráci proděkanku Ilonu Gillernovou do 25. 4. 2008.

  6. Garanti, autoři testů a další pověření pracovníci jsou osobně zodpovědni za utajení testů (při přípravě, výrobě a distribuci testů i při uložení hotových sad testů). Veškerá data související s přípravou testů je možné předávat pouze osobně; zejména je nepřípustné předávat je prostřednictvím elektronické sítě (e-mail apod.).

  7. Po ukončení přijímací zkoušky ( nejpozději druhý pracovní den ) předají garanti na referát přijímacího řízení č. dv. 127 flashdisk, na kterém bude vyhodnocení zkoušky, znění písemných testů spolu s řešením a způsobem bodování pro přezkumné řízení.

V Praze dne 15. dubna 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK