VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 9/2006 k pravidlům písemné části přijímací zkoušky 2006/2007

 1. Pravidla pro vykonání zkoušky:

  1. uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru;

  2. v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na studijní oddělení (protokol bude zařazen do osobního spisu uchazeče), po dobu nepřítomnosti uchazeče je rozpracovaná písemná práce uložena u pedagogického dozoru;

  3. uchazeč je povinen odevzdat práci v termínu, který sdělí v úvodu zkoušky dozor.

 2. V průběhu přijímací zkoušky je nepřípustné:

  1. používat jakékoli psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček; uchazeči o studium oborů estetika, filozofie a religionistika mohou při překladu používat standardní překladové slovníky, nikoli však slovníky encyklopedického charakteru a další literaturu;

  2. používat jakékoli elektronické přístroje včetně mobilních telefonů (musí být v průběhu zkoušky vypnuty) a jiných komunikačních přístrojů a přenosných počítačů všech typů; výjimkou je použití počítačů zdravotně postiženými uchazeči, kteří o to předem požádali.

 3. Pokud dozor přistihne uchazeče při opisování nebo jiném pokusu o nepřípustné či podvodné jednání, napomene ho a napomenutí vyznačí do písemné práce (skórovacího listu mimo čtecí zónu). Při druhém přistižení uchazeči ukončí písemnou zkoušku, odebere mu materiály a událost zaznamená do předepsaného formuláře (ten bude zařazen do osobního spisu uchazeče).

 4. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni pracovníci pověření vedoucími základních součástí fakulty funkcí pedagogických dozorů a vedoucích místností. Vedoucí základních součástí fakulty písemně sdělí proděkance pro studijní záležitosti jména těchto pracovníků nejpozději do 5. května 2006 na základě požadavků studijního oddělení.

V Praze dne 20. dubna 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)