Tisková zpráva – Vyjádření k zavádějícím informacím zveřejněným v časopise Týden

Praha, 3. říjen 2005

Reagujeme na článek zveřejněný v časopise Týden v pondělí 3. října 2005 s názvem Akademici na odstřel, který je založen na řadě nepřesných, či dokonce zavádějících informací. Znění článku viz http://www.tyden.cz/text.asp?rid=5show=texttid=17485

Oproti tvrzení časopisu Týden na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhají veškeré personální a jiné změny v souladu s vnitřními i obecně právními předpisy, s vědomím Akademického senátu FF UK a se souhlasem fakultní odborové organizace. Děkan FF UK prof. Jaroslav Vacek nepřekračuje své kompetence a je veden snahou řešit potíže vzniklé na jednotlivých pracovištích adekvátně a včas. Současný stav oboru komparatistika a Centra komparatistiky je řešen postupně od června tohoto roku, kdy doc. Milan Exner, dosavadní ředitel Centra komparatistiky, ohlásil svůj odchod z funkce ke 30. září 2005, a pracoviště se tak ocitlo bez vedení. Akreditovaného oboru a studentů oboru komparatistika se změny nedotknou. Obor byl přesunut do kompetence vedoucího Katedry české literatury a literární vědy FF UK, nikoliv pod Katedru bohemistiky (Katedra bohemistiky na FF UK neexistuje).

K informacím zveřejněným k Ústavu slavistických a východoevropských studií dodáváme, že ředitelka pracoviště doc. Hana Gladková se za podpory vedení FF UK postupně vyrovnává s problémy ústavu z minulých období.

Podrobné informace k oboru komparatistika viz http://www.ff.cuni.cz/dok/org/050908kom.pdf

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Odpovědi poskytnuté Filozofickou fakultou UK na dotazy časopisu Týden dne 30. září 2005

1) Chystá se pan děkan kandidovat v dalším funkčním období?Pan děkan se v dalším funkčním období kandidovat nechystá. Informace k volbám kandidáta na funkci děkana naleznete na http://volby.ff.cuni.cz2) Proč se rozhodlo o přesunutí komparatistiky… Proč nebyla v červnu rozvinuta diskuse o budoucnosti oddělení?Nebylo cílem řešit budoucnost oddělení, ale oboru. O zařazení oboru komparatistika do kompetence doc. Petra Bílka z Katedry české literatury a literární vědy bylo rozhodnuto na základě zjištěných problémů Centra komparatistiky, mezi které patří vedle problémů ekonomických i skutečnost, že doc. Milan Exner sám požádal o ukončení svého funkčního období k 30. září 2005 v červnu tohoto roku. Odchod ředitele Centra komparatistiky vedl ke kvalifikačnímu propadu dotčeného oboru a následně vyšlo najevo, že není vhodný kandidát na vedoucího pracoviště. S cílem řešit odborné zajištění výuky a s přihlédnutím k ekonomickým důvodům podniklo vedení fakulty kroky personální a až následně přistupuje k možným změnám organizačního rázu. Důvody byly podrobně zveřejněny na internetových stránkách fakulty, viz http://www.ff.cuni.cz/dok/org/050908kom.pdf3) Proč bylo bez vysvětlení zamítnuto prodloužení smlouvy např. Janu Jandourkovi, který měl příslib od proděkanky?Všechny personální a další kroky byly učiněny až po oznámení definitivního odchodu doc. Milana Exnera a po zjištění, že Centrum komparatistiky zůstává bez vhodného vedoucího. S ohledem na prázdninové dovolené a nelehké rozhodování takto citlivé věci nebylo možné řešit nastalou situaci ani dříve ani později než v měsíci srpnu.4) O uvolňování lidí z funkce se rozhoduje bez jejich vědomí…Nejedná se o uvolňování lidí z funkce. Nebyl prodloužen jeden pracovní poměr, pracovní náplň ostatních pracovníků se nemění.Newsletter FF UK

Newsletter FF UK