Tisková zpráva – Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zkoumají klimatické změny ve středoevropském pravěku

9. ledna 2006

Vědci z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK pod vedením prof. Jana Bouzka v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR zkoumají klimatické změny ve středoevropském pravěku. Spolupracují s řadou dalších specialistů od nás i ze zahraničí. V závěru minulého roku poprvé představili závěry projektu.

Studium vývoje klimatu v pravěku je založeno na zkoumání mnoha faktorů: mj. frekvence pravěkého osídlení v krasových oblastech, v jeskyních, studia pylů (v kyselých půdách) či studia schránek molusků (v zásaditých půdách), intenzity vytváření humusu, četnějšího osídlování vyšších poloh v podhůří, vztahu osídlení k řekám, výšce spodní vody, která v pravěku kolísala, hustotě osídlení a velikosti osad, způsobu využívání krajiny. Středoevropské oscilace klimatu jsou studovány v Alpách na posunech hranice ledovců a hranice lesa.

V našem středoevropském prostředí byly už tři roky neúrody kritické. Docházelo ke krizím, posunům obyvatelstva na místa s dostatkem potravy, k válkám, rozšíření chorob a změnám adaptace na pozměněné prostředí. I vznik a zánik tzv. pravěkých kultur souvisel obvykle s klimatickými krizemi. „Studium paleoklimatu je vhodným modelem pro pochopení současnosti. Každá změna klimatu započala i v minulosti prudkými výkyvy – záplavami i suchem, velkými a nepravidelnými výkyvy teplotními; v tom je dnešní situace obdobná. Současné změny klimatu zatím nepřekročily klimatické oscilace v kvartéru, ovšem dostáváme se k hranici, kde hrozí nebezpečí, že toto rozmezí bude překročeno,“ říká k tomu prof. Jan Bouzek

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK

Pro více informací prosím kontaktujte:

Prof. Jan Bouzek, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, 224 491 407, jan.bouzek@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK