Tisková zpráva – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze zveřejňuje výsledky výzkumu postoje veřejnosti k fakultě v novém fakultním časopise Člověk

1. listopadu 2005

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v letním období letošního roku realizovala výzkum postoje veřejnosti k fakultě, na kterém se podíleli studenti Katedry sociologie FF UK pod odborným dohledem vedoucího pracoviště doc. Jiřího Buriánka. Výsledky výzkumu byly představeny vedoucím všech pracovišť fakulty a nyní jsou k dispozici veřejnosti.

Výzkum poukazuje na silné a slabé stránky komunikace fakulty s veřejností. Filozofická fakulta UK je bližší lidem s vysokoškolským vzděláním a veřejnost ji často vnímá shodně s Univerzitou Karlovou. Většina dotázaných souhlasila s tvrzením, že fakulta poskytuje výbornou úroveň vzdělání, pro současného maturanta je dobrou volbou a má dobré jméno v zahraničí. Naprostá většina dotázaných se také vyslovila pro zachování tzv. malých oborů i za cenu zvýšení dotací.

Základní poznatky ze sociologického výzkumu jsou k dispozici na internetových stránkách mezioborového fakultního časopisu Člověk, jehož úvodní číslo vychází právě dnes. Člověk – časopis pro humanitní vědy je pilotním projektem Katedry sociologie FF UK a Katedry politologie FF UK a klade si za cíl vytvořit příhodné prostředí pro vzájemné setkávání zejména mladých vědeckých pracovníků, srovnávání výsledků jejich práce a formování širších vědeckých projektů.

Základní poznatky ze sociologického výzkumu viz http://clovek.ff.cuni.cz (na požádání zašleme ve formátu PDF)

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK