Tisková zpráva – Filozofická fakulta UK spolupořádá seminář o informačním vzdělávání

22. září 2005

Odborný seminář o informačním vzdělávání s mezinárodní účastí IVIG 2005 – informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí probíhá dnes 22. září 2005 na půdě Filozofické fakulty UK. Pořadatelem semináře je Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením SPRIG.

Informační vzdělávání je nástrojem k uplatnění jedince a k odstranění nerovností a bariér v informační společnosti a je jednou z priorit Státní informační a komunikační politiky ČR. Hlavním tématem letošního semináře IVIG je úroveň informační gramotnosti studentů vysokých škol v České republice a dále programy na podporu rozvoje informačního vzdělávání.

Asociace knihoven vysokých škol ČR představí výsledky druhého kola pilotního průzkumu informační gramotnosti vysokoškolských studentů, který proběhl začátkem letošního roku za spolupráce vybraných vysokoškolských knihoven a který jednoznačně ukazuje, že informační gramotnost není otázkou informačních a komunikačních technologií, ale pochopení podstaty práce s informacemi jako takové. Informační vzdělávání je cestou, jak informační gramotnost zvyšovat. K zahraničním aktivitám v oblasti informačního vzdělávání se vyjadřují hosté ze Slovinska Zdravka Pejova z Mezinárodního centra rozvoje podnikání (ICPE) a Alenka Šauperl z Lublaňské Univerzity. Součástí hlavního bloku je moderovaná diskuse zástupců Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národního institutu pro další vzdělávání.

Podrobné informace (včetně prezentací) viz http://www.sprig.cz/ivig2005

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta

Tyto standardy, ustanovující znalosti, schopnosti a dovednosti informačně gramotného vysokoškolského studenta, se týkají pouze jeho studia a odborné práce v oboru. V tomto smyslu informačně gramotný vysokoškolský student:

  1. je schopen porozumět odborným textům svého studijního oboru, abstrahovat z nich podstatné myšlenky a zároveň sám psát odborné texty s využitím poznatků z informačních zdrojů, které cituje s ohledem na autorský zákon a podle zásad tvorby bibliografických citací,
  2. zná a sleduje klíčové informační zdroje svého studijního oboru, na základě pokročilých způsobů vyhledávání a s ohledem na právní i morální aspekty této činnosti z nich umí získat relevantní informace a takto vyhledané informace různého typu a formátu organizuje a uchovává pro další využití při své odborné práci,
  3. využívá prameny numerických a technických informací, vyhledává a zpracovává numerická a technická data a používá je při své odborné práci,
  4. ovládá mateřský jazyk a dokáže se v něm slovně i písemně vyjadřovat, zná a používá odbornou terminologii svého studijního oboru v mateřském i cizím jazyce, zejména angličtině, na úrovni potřebné k práci s odbornými s odbornými informačními zdroji a komunikaci v rámci komunity daného oboru,
  5. používá běžně dostupné informační a komunikační technologie potřebné k vyhledání, získání, zpracování a prezentaci informací (různého typu a formátu), které se týkají jeho studia a odborné práce.

    © 2004 Odborná komise IVIG při AKVŠ ČR


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK