Pozvánka – Sympozium fonetických pracovišť

 

18. října 2005

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní vědecké setkání pořádané v návaznosti na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů. Sympozium se koná pod záštitou prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc., děkana FF UK.

S příspěvky vystoupí 15 zástupců fonetických pracovišť z 10 zemí. Zastoupena bude problematika většiny slovanských jazyků v rámci dvou tematických okruhů: a) metodické a metodologické otázky fonetického a fonologického výzkumu slovanských jazyků, b) temporální, frekvenční, intenzitní a témbrové parametry akustického signálu řeči. Jednacím jazykem jsou všechny slovanské jazyky.

Jednání bude probíhat ve dnech 21. 10. 2005 (10:00 – 18:00 hodin) a 22. 10. 2005 (9:00 – 18:00 hodin) ve Fonetickém ústavu FF UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha, místnost č. 16. Program viz http://fu.ff.cuni.cz/aktuality/2005-10-12program_MKFFSJ-05-def.pdf

Hosty srdečně vítáme.

Za organizátory

prof. PhDr. Zdena Palková, CSc

Mgr. Jana Janoušková

Fonetický ústav FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK