VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 29/2006 – Pravidla tvorby a použití prostředků fondu účelově určených prostředků čl.16a, bod 2 Pravidel hospodaření UK v Praze

1. Čerpání fondu

K zajištění řádné evidence čerpání Fondu účelově určených veřejných prostředků, (tj. prostředků, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty), žádám řešitele projektů, kteří budou čerpat v běžném rozpočtovém roce prostředky z FUUP (převedené z roku předchozího), o předložení údajů v následující struktuře:

  1. Název projektu a zúčtovací číslo (účetní středisko),

  2. Celková částka prostředků převedených v předchozím rozpočtovém roce do FUUP (případně zůstatek prostředků ve fondu),

  3. Navrhovaná výše čerpání prostředků z FUUP,

  4. Účel použití prostředků (podle konkrétního dotačnímu titulu),

  5. Datum čerpání prostředků.

Prostředky fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému byly univerzitě poskytnuty.

Termín předložení údajů: průběžně v průběhu roku s doklady o čerpání prostředků.

2. Tvorba fondu

K zajištění řádné evidence tvorby Fondu účelově určených veřejných prostředků, (tj. prostředků, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty), jejíž vedení nám ukládá čl.16a, bod 2 Pravidel hospodaření UK v Praze a Informace EO RUK č.17, žádám řešitele projektů, kteří budou žádat o převod finančních prostředků do příštího rozpočtového roku, o předložení údajů v následující struktuře:

  1. Název projektu a zúčtovací číslo (účetní středisko),

  2. Celková částka poskytnutých prostředků v aktuálním rozpočtovém roce,

  3. Navrhovaná výše prostředků, které mají být převedeny, a to podle účelu a ve struktuře dané projektem,

  4. Důvod nečerpání prostředků v aktuálním rozpočtovém roce,

  5. Návrh způsobu a účelu čerpání prostředků v následujícím rozpočtovém roce.

Do FUUP lze převést maximálně 5 % z přiděleného objemu určených veřejných prostředků a tyto prostředky je možné následně čerpat pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

Termín předložení údajů: dle stanoveného termínu pro předkládání dokladů v závěru roku.

3. Podání žádosti

Žádosti se předkládají prostřednictvím ekonomického oddělení k odsouhlasení děkanovi.

4. Účinnost

Opatření nabývá účinnosti dne 5.12. 2006.

V Praze dne 5. 12. 2006

PhDr. Michal Stehlík Ph.D.

děkan