VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 26/2007 – k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení

I. Poplatek

Výše poplatku činí:

  • 3.000,- Kč v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky,

  • 4.500,- Kč v případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní,

  • 6.000,- Kč v ostatních případech.

Poplatek je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Zaplacení prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu, nebo pokladním dokladem FF UK.

II. Náhrada nákladů

Za využívání informačních technologií činí výše náhrady nákladů podle čl. 6, odst. 2., 3 000,- Kč za každých započatých 12 měsíců, počítaných ode dne, kdy nabídku služeb přijal. Náhrada nákladů je splatná formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005.

Nabídku služeb uchazeč přijímá dnem podání přihlášky a prokázání zaplacení stanovené výše úhrady.

III. Administrativní náklady

Administrativní náklady podle čl. 3, odst. 6., Rigorózního řádu se stanovují v paušální výši 500,- Kč.

IV. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 8.10. 2007.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan