VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 22/2006 – k realizaci celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v akademickém roce 2006/2007 v rámci akreditovaných studijního programů podle § 60 zákona 111/98 sb. o vysokých školách

 1. Na FF UK lze realizovat program celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů dle § 60 zákona 111/98 Sb. v platném znění (dále jen „program“) za následujících podmínek:

  1. Program může být otevřen pouze tehdy, jestliže přijetí většího množství uchazečů na daný obor brání limit státem financovaného počtu studentů a pokud byl v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 dodržen předpokládaný počet přijímaných studentů.

  2. Program může být realizován pouze formou jednooborového studia.

  3. Počet uchazečů přijatých do programu by neměl přesáhnout 10% uchazečů přijatých ke studiu v daném akademickém roce. Přijímáni jsou výhradně uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky (tj. získali více než 70 bodů včetně), ale nebyli přijati ke studiu s ohledem na limit státem financovaného počtu studentů a předpokládaný počet přijímaných studentů

  4. Otevřením programu nesmí ze strany základních pracovišť vzniknout žádné požadavky na přijímání nových pracovníků (interních i externích), na přidělení kapacity učeben či na jiné materiální a finanční zabezpečení kurzu.

  5. Program je dvousemestrální, studijní plán programu je shodný se studijním plánem studia daného oboru, účastník musí získat dostatečný objem kreditů pro zápis do dalšího ročníku dle čl. 4 SZŘ UK.

  6. Výuka účastníků programu proběhne v rámci běžného studia oboru. Účastník programu má právo účastnit se výuky na FF UK, ve stanoveném rozsahu zapisovat jednotlivé kurzy studia oboru, skládat z nich atestace, konzultovat s učiteli, využívat knihovní a informační fondy UK ve stejném rozsahu jako řádně zapsaní studenti.

 2. Agendu spojenou s programy za úplatu vede koordinátor, kterým je proděkanka pro studijní záležitosti prof. Jana Králová. Program na základě návrhu vedoucího příslušného základního pracoviště vypisuje děkan fakulty.

 3. Návrh na vypsání programu obsahuje: název oboru, formu studia (prezenční, kombinovaná), studijní plán, maximální počet účastníků.

 4. S přijatými účastníky programu uzavře děkan fakulty smlouvu, která stanoví zejména: uplatnění ustanovení SZŘ UK vůči účastníkům programu, využívání infrastruktury fakulty, podmínky zápisu do programu (splatnost úplaty, předložení maturitního vysvědčení aj.), podmínky prominutí přijímací zkoušky a přijetí do řádného studia, podmínky odstoupení od smlouvy.

 5. Absolvent tohoto programu má nárok na prominutí přijímací zkoušky do téhož oboru magisterského nebo bakalářského studijního programu v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008. Při posuzování žádosti o prominutí přijímací zkoušky nehraje roli klasifikace atestací.

 6. Úplata za dva semestry studia pro jednoho účastníka činí 52.000 Kč. Tato částka je splatná ve dvou splátkách (vždy 26.000 Kč); termíny a způsob úhrady stanoví smlouva uzavřená mezi děkanem a účastníkem kurzu. Polovinu z částky obdrží základní pracoviště zabezpečující výuku příslušného oboru vždy po skončení semestru.

 7. Vedoucí základních součástí podají návrh na vypsání těchto programů s náležitostmi podle čl. 3 tohoto opatření nejpozději do 30. června 2006. Uvedené programy celoživotního vzdělávání mohou být otevřeny od 2. října 2006.

V Praze dne 30. června 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK