Studium

Stipendia a granty

FFUK: p¯edn·öka, semin·¯ - ve t¯ÌdÏ

OBECNÉ INFORMACE

AKTUALITA

Od 1. října 2017 se mění řada univerzitních i fakultních předpisů. Dřívější terminologie (např. “účelová stipendia”) již neplatí. Podrobněji níže.

 

DRUHY STIPENDIÍ

1. „PROSPĚCHOVÉ“ (za vynikající studijní výsledky), BEZ ŽÁDOSTI

a. podmínky stanoví čl. 4 a 13 StipŘ UK a čl. 2 PPS FF UK

b. nežádá se o něj, přiznává děkan z moci úřední zpětně na základě studijních výsledků k 31. 10.

c. pouze pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

d. nelze přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok

e. výši stanoví opatření děkana na podzim každého roku, v rozmezí 10 000 až 50 000 Kč

f. výplata před Vánoci

 

2. „ZA VĚDECKÉ VÝSLEDKY“ (za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí), STUDENT ŽÁDÁ DĚKANA

a. podmínky stanoví čl. 5 a 13 StipŘ UK a čl. 3 a 9 PPS FF UK

b. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky

c. zejména za vědecké publikace

d. žádá se dvakrát ročně, a to k 31. 3. a 30. 9.

e. žádosti hodnotí Komise pro vědu FF UK

f. přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední

g. limit 100.000 Kč na ak. rok

 

3. „NA VÝZKUM“ (na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu), ŘEŠITEL NAVRHUJE DĚKANOVI

a. podmínky stanoví čl. 6 a 13 StipŘ UK a čl. 4 PPS FF UK

b. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky

c. pro řešitele projektů GAUK, SVV

d. přiznává se z moci úřední na základě návrhu řešitele projektu dle rozpočtu projektu

e. limit 360.000 Kč na ak. rok pro GAUK a 300.000 Kč na ak. rok pro SVV

 

4. „SOCIÁLNÍ“ (v případě tíživé sociální situace studenta), STUDENT ŽÁDÁ REKTORA

a. podmínky stanoví čl. 7 a 13 StipŘ UK a opatření rektora

b. nelze přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia

c. žádost se podává přes webovou aplikaci rektorátu, v termínech daných opatřením rektora

 

5. „UBYTOVACÍ“ (na podporu ubytování), STUDENT ŽÁDÁ REKTORA

a. podmínky stanoví čl. 8 a 13 StipŘ UK a opatření rektora

b. nelze studentovi přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než jeden rok

c. žádost se podává přes webovou aplikaci rektorátu, v termínech daných opatřením rektora (http://www.cuni.cz/UK-8384.html)

 

6. „ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE“ (v případech zvláštního zřetele hodných), STUDENT ŽÁDÁ DĚKANA

a. podmínky stanoví čl. 9 a 13 StipŘ UK a čl. 5, 7 a 9 PPS FF UK

b. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky

c. případy zvláštního zřetele hodné jsou zejména účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií, mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentace univerzity nebo příkladné občanské činy, a to v ČR i v zahraničí

d. zvláštní formou je Cena Jana Palacha

e. student podává standardní žádost kdykoliv v roce, nicméně nejpozději do 30 dnů po akci; doloží přílohy dle čl. 5 a 7 PPS FF UK

f. žádosti hodnotí Stipendijní komise FF UK

g. přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední

h. limit nestanoven

 

7. „NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ“ (na podporu studia v zahraničí), STUDENT ŽÁDÁ DĚKANA

a. podmínky stanoví čl. 10 a 13 StipŘ UK a čl. 6, 7 a 9 PPS FF UK

b. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky

c. student podává standardní žádost kdykoliv v roce, nicméně nejpozději do 30 dnů po akci; doloží přílohy dle čl. 6 a 7 PPS FF UK

d. nelze přiznat studentům 1. ročníků bakalářských studijních programů

e. limit 180.000 Kč na ak. rok

 

8. „NA STUDIUM V ČR“ (na podporu studia v České republice), CIZINEC ŽÁDÁ REKTORA ČI DĚKANA

a. podmínky stanoví čl. 11 a 13 StipŘ UK a opatření rektora

b. nelze studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky

 

9. „DOKTORANDSKÉ“, BEZ ŽÁDOSTI

a. podmínky stanoví čl. 12 a 13 StipŘ UK a čl. 8 PPS FF UK

b. nežádá se o něj, přiznává děkan z moci úřední na základě podmínek daných v čl. 12 StipŘ UK

c. výši stanoví opatření děkana v září každého roku, rozmezí 7 000 až 20 000 Kč

d. výplata každý měsíc zpětně