Studium

Informace pro uchazeče o doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově v Praze probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK v Praze a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy v Praze, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).

Aktuální přehled otevíraných studijních programů

Nabídka řady doktorských studijních programů zahrnuje výuku nejen v českém jazyce, ale u vybraných oborů i v jazyce anglickém. Zahraniční studenti studující v českém jazyce studují za stejných podmínek jako studenti čeští, tj. zdarma.

Základní informace o doktorském studiu:

  • Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.
  • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.
  • Standardní doba studia je tři/čtyři roky (dle akreditace příslušného oboru).
  • Maximální doba studia je osm let.
  • Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
  • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
  • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.
  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
  • Absolventům se uděluje akademický titul “doktor” (ve zkratce “Ph.D.” za jménem).

SEZNAM STUDIJNÍCH OBORŮ

ŠKOLITEL

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

BASIC INFORMATION FOR APPLICANTS

KONTAKT (ODDĚLENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A VNĚJŠÍCH VZATHŮ FF UK)