Studium

Zápis do akademického roku 2016/2017

INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ SE DO DALŠÍHO ROČNÍKU NEZAPSALI V TERMÍNU

I. STUDENTI, KTEŘÍ SE NEZAPSALI VČAS

Vyzýváme studenty z tohoto seznamu,kteří se včas nezapsali do dalšího ročníku, aby se dostavili k náhradnímu zápisu do studia. Ten proběhne ve středu 19. října v 8:30 v místnosti 131 (aula) v hlavní budově fakulty.

Studenty žádáme, aby se dostavili osobně, s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas) a aby se podrobně seznámili se studijními předpisy, které upravují způsob zápisu do dalšího ročníku studia; tato obeznámenost bude v průběhu náhradního zápisu prověřena. Jde o následující předpisy (k nalezení zde):

  • Pravidla pro organizování studia na FF UK
  • Opatření děkana 14/2014 o organizaci studia v bakalářských a magisterských programech
  • Harmonogram akademického roku

 

STUDENTI, KTEŘÍ MĚLI PŘERUŠENÉ STUDIUM

Vyzýváme studenty z tohoto seznamu, kteří měli přerušené studium do 30. 9. 2016, aby si

  • buď požádali o pokračování přerušení studia,
  • nebo aby se dostavili k zápisu do studia v náhradním termínu – do 19. října kdykoliv v úředních hodinách na studijní oddělení.

Žádost o prodloužení přerušení studia lze podat i elektronicky.

ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STUDIA

Zápis do akademického roku 2016/2017 se pro studenty fakulty řídí Opatřením děkana č. 14/2014 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech FF UK, konkrétně článkem č. 6. (Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků řešíme níže, v sekci “ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA”.)

Do vyšších ročníků studia se studenti zapisují elektronicky, poté, co dosáhnou kreditové hranice umožňující postup do dalšího ročníku – soupis minimálních kreditových hranic je v článku č. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK. Názorný návod pro provedení zápisu najdete v manuálu na manualy.ff.cuni.czZápis do dalšího ročníku, respektive elektronické podání žádosti o postup do dalšího ročníku, v souladu s harmonogramem akademického roku 2015/2016 je nutné provést do 21. září 2016. Pokud student chce, aby mu byly mezi kredity započítány i ty za uznané předměty, musí žádost o uznání předmětů odevzdat nejpozději 31. srpna 2016.

Studenti, kteří měli studium přerušeno, se před koncem přerušení dostaví k  opětovnému zápisu do studia ke své studijní referentce v úředních hodinách.

Studenti, kteří mají přidělený individuální studijní plán, se nejpozději do 21. září 2016 dostaví k zápisu do dalšího ročníku ke své studijní referentce v úředních hodinách.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA

INFORMACE PRO PŘIJATÉ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

INFORMACE PRO ZAPSANÉ DO 1. ROČNÍKU V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017

Studenti přijatí do bakalářského prezenčního studia, se dostaví k zápisu do studia v úterý 13. září 2016 a ve středu 14. září 2016 do místnosti č. 131 hlavní budovy fakulty. U zápisu odevzdají ověřenou kopii maturitního vysvědčení, která je – jako doložení předchozího vzdělání – nutnou podmínkou pro zapsání do studia (absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci maturity – více zde). Podrobný rozpis a další povinné náležitosti jsou uvedeny níže.Studenti přijatí do oborů Psychologie a Sociologie v bakalářském stupni se dostaví k zápisu do studia v pátek 2. září 2016 ve 12:00 do místnosti č. 131 hlavní budovy fakulty. U zápisu odevzdají ověřenou kopii maturitního vysvědčení, která je – jako doložení předchozího vzdělání – nutnou podmínkou pro zapsání do studia (absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci maturity – více zde). Podrobný rozpis a další povinné náležitosti jsou uvedeny níže.

Studenti přijatí do navazujícího magisterského prezenčního studia, kteří neskládají bakalářskou zkoušku až v září, se dostaví k zápisu do studia ve čtvrtek 15. září 2016 v 11:30. Pokud své předchozí studium neabsolvovali na FF UK, tak u zápisu odevzdají ověřenou kopii bakalářského diplomu, která je – jako doložení předchozího vzdělání – nutnou podmínkou pro zapsání do studia (absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci – výjimky zde).

Studenti přijatí do navazujícího magisterského prezenčního studia a studenti kombinovaného navazujícího magisterského studia, kteří skládají bakalářskou zkoušku až v září, se dostaví k zápisu do studia ve středu 21. září 2016 do místnosti č. 131 hlavní budovy fakulty. Podrobný rozpis a další povinné náležitosti níže.

Studenti přijatí do kombinovaného studia v bakalářském i navazujícím magisterském stupni (pokud nekonají BZK až v září 2016) se dostaví k zápisu do studia v pátek 2. září 2016 ve 12:00. U zápisu odevzdají ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nastupují-li do bakalářského studia) či ověřenou kopii diplomu (nastupují-li do navazujícího magisterského studia), která je – jako doložení předchozího vzdělání – nutnou podmínkou pro zapsání do studia (absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci maturity – více zde; absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci – výjimky zde).

Studenti přijatí do oboru Čeština v komunikaci neslyšících v bakalářském i magisterském stupni se dostaví k zápisu do studia ve čtvrtek 15. září 2016 v 9:00. U zápisu odevzdají ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nastupují-li do bakalářského studia) či ověřenou kopii diplomu (nastupují-li do navazujícího magisterského studia), která je – jako doložení předchozího vzdělání – nutnou podmínkou pro zapsání do studia (absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci maturity – více zde; absolventi zahraniční školy musí doložit nostrifikaci – výjimky zde).

Náhradní zápis pro studenty prvních ročníků je ve čtvrtek 29. září 2016 přesně v 9:00 v místnosti č. 131 hlavní budovy fakulty – doporučujeme ovšem využít spíše “zápisu v zastoupení” v řádném termínu zápisu – podrobněji viz níže.

 

TERMÍNY ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

(zápisy se konají v hlavní budově fakulty: nám. J. Palacha 2, Praha 1, v místnosti č. 131, tedy v aule; rozpis zápisů do 1. ročníků si v pdf můžete stáhnout ZDE)

TERMÍNY ZÁPISŮ
Druh studia Datum Čas Místnost
PREZENČNÍ  BAKALÁŘSKÉ STUDIUM – přijatí do oborů PSYCHOLOGIE a SOCIOLOGIE  
A – Ž bakalářské studium pátek 2. 9. 2016  12:00 131
KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (kromě těch, kteří Bc. zkoušku vykonali až v září 2016)
A – Ž bakalářské studium pátek 2. 9. 2016  12:00 131
A – Ž navazující magisterské studium pátek 2. 9. 2016  12:00 131
PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM – přijatí do ostatních oborů (dle začátečních písmen příjmení)   
A – Ch bakalářské studium úterý 13. 9. 2016 9:00 131
I – K bakalářské studium úterý 13. 9. 2016 11:30 131
L – O  bakalářské studium úterý 13. 9. 2016 14:00 131
P – S  bakalářské studium středa 14. 9. 2016 9:00 131
Š – Ž bakalářské studium středa 14. 9. 2016 11:30 131
PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM – Přijatí do oboru ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH  (zápis s tlumočníkem)
  A – Ž bakalářské studium čtvrtek 15. 9. 2016 9:00 131
  A – Ž navazující magisterské studium čtvrtek 15. 9. 2016 9:00 131
PREZENČNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (přijatí, kteří vykonali Bc. zkoušku dříve než v září 2016)
  A – Ž navazující magisterské studium čtvrtek 15. 9. 2016 11:30 131
PREZENČNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉSTUDIUM (Bc. zkouška vykonaná až v září 2016, dle začátečních písmen příjmení)
A – M navazující magisterské studium středa 21. 9. 2016 9:00 131
N – Ž navazující magisterské studium středa 21. 9. 2016 11:30 131
KOMBINOVANÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM  (Bc. zkouška vykonaná až v září 2016)
 A – Ž navazující magisterské studium středa 21. 9. 2016 14:00 131

Termín zápisu je závazný.      V odůvodněných případech je možné využít náhradní termín zápisu ve čtvrtek 29. 9. 2016 přesně v 9:00 v místnosti č. 131 hlavní budovy fakulty

Spíše ale doporučujeme využít možnosti zápisu v zastoupení v řádném termínu zápisu, kdy nastupujícího studenta zapíše a dokumenty doloží osoba vybavená plnou mocí k zápisu do studia; tato plná moc nemusí být notářsky ověřená. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde – stačí ji vyplnit (pdf lze vyplnit elektronicky), vytisknout, podepsat a vybavit s ní toho, kdo nastupujícího studenta na zápisu bude zastupovat; ten, kdo nastupujícího studenta zastupuje, musí mít s sebou svůj (nikoliv studentův) platný doklad totožnosti.

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty: 

  1. Platný občanský průkaz, u cizince platný pas.
  2. 1 průkazová fotografie (formátu na pas či občanský průkaz).
  3. Jeden ze dvou následujících dokumentů (o volbě mezi těmito možnostmi viz níže):
  • Ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání (pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání – výjimky nostrifikací zde; pro navazující magisterské studium ověřenou kopii bakalářského diplomu v případě, že neabsolvovali toto studium na FF UK, absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci svého bakalářského diplomu – výjimky nostrifikací zde).
  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu, vydané fakultou na základě předchozího předložení dokladu o předchozím vzdělání

Doporučujeme nastupujícím studentům využít první možnost, tj. předložit ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání až u zápisu – Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte v tomto případě také při zápisu. Pokud z nějakého nutného důvodu potřebujete získat Rozhodnutí o přijetí ke studiu dříve, můžete ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání předložit při osobní návštěvě studijního oddělení v č. 124 v prázdninových úředních hodinách (úterý 9-12, čtvrtek 14-16), Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte v takovém případě přímo na studijním oddělení.

K povinnosti předložit nostrifikaci zahraničního vzdělání upozorňujeme, že je velmi žádoucí nenechávat její získání na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést.

4. Všichni občané států mimo EU a občané ze Slovenska narození po 1. 1. 1993 předloží navíc doklad o podání žádosti o přidělení rodného čísla – více zde. Všichni občané států mimo EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, musí také doložit povolení k pobytu.

5. Pro nastupující studenty, kteří využívají možnost zápisu do studia v zastoupení, pak je pro toho, kdo nastupujícího studenta u zápisu zastupuje, nutné mít s sebou k výše uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (viz výše).

Upozorňujeme, že bez předložení či odevzdání výše uvedených náležitostí nelze zápis do studia provést.

 

STARŠÍ INFORMACE

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ 2015/2016