Nejčastěji kladené dotazy

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Přihláška ke studiu

Přihlášku pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 2. 2017 (bakalářské studium), 31. 3. 2017 (navazující magisterské studium) a 30. 4. 2017 (doktorské studium)

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Podání přihlášky

 1. Jak a kdy si mám podat přihlášku ke studiu?
 2. Mohu si podat více přihlášek?
 3. Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?

Termíny, modifikace

 1. Kdy zjistím přesný termín přijímací zkoušky?
 2. Co dělat, když jsem si podal více přihlášek a překrývají se mi termíny přijímaček?
 3. Mohu si požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?
 4. Jsem uchazeč se speciálními potřebami. Mohu požádat o modifikaci přijímací zkoušky?

Průběh přijímacích zkoušek

 1. Můžu se na FF UK dostat bez přijímaček?
 2. Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?
 3. Jaké jsou podmínky a průběh přijímacího řízení?
 4. Jsou někde uvedeny modelové testy k přijímacím zkouškám? Zohledňují se výsledky SCIO testů?
 5. Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?

Výsledky

 1. Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?
 2. Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?
 3. Nebyl/a jsem přijat/a. Můžu podat odvolání?

Jak a kdy si mám podat přihlášku ke studiu?

  • Přihlášky na bakalářské obory je možné podávat vždy od 1. listopadu do konce února.
  • Přihlášky na navazující magisterské obory je možné podávat vždy od 1. listopadu do konce března.
  • Přihlášky na doktorské obory je možné podávat vždy od 1. ledna do konce dubna.
  • Přihláška se podává pouze elektronicky prostřednictvím formuláře, který najdete na webových stránkách fakulty. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit stisknutím tlačítka „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku.
  • Průběh přijímacího řízení můžete následně sledovat po přihlášení do informačního systému SIS.

Mohu si podat více přihlášek?

  • Ano, přihlášek můžete podat libovolné množství. Pro každý obor pak budete absolvovat samostatnou přijímací zkoušku.
  • Pokud uvažujete o studiu dvouoborů, pak doporučujeme podat přihlášek více, abyste i v případě neúspěchu u některého z oborů měli stále alespoň dva obory do kombinace.

Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?

  • Přihláška na jeden obor: 590,- Kč.
  • Přihlášku na obory povinně dvouoborové (tj. u nichž jednooborové studium není možné): 295,- Kč (musíte ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 obory do kombinace).
  • Hlásíte-li se na povinné dvouobory, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 295,- Kč. Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na obor/y z kategorie “1 i 2obor”, poplatek za tuto je vždy 590 Kč bez ohledu na to, zda jej budete či nebudete kombinovat s povinným dvouoborem. Výhodou kategorie “1 i 2obor” při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto oboru jej lze studovat i samostatně. (Více viz Dvouobory a Tipy na osvědčené kombinace).
  • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou.
  • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.

Kdy zjistím přesný termín přijímací zkoušky?

  • Termín zjistíte koncem dubna v informačním systému SIS v sekci Průběh přijímacího řízení. Přijímačky pro všechny obory obvykle probíhají v průběhu května a června. Aktuální termíny najdete vždy na ff.cuni.cz.
  • Pozvánky k přijímačkám fyzicky rozesíláme nejpozději 28 dnů před termínem zkoušky. Pozorně si prostudujte přílohu pozvánky. Najdete v ní informace o tom, jaké doklady je třeba přinést ke zkoušce, popis průběhu zkoušky a další důležité pokyny k organizaci dne vaší zkoušky.

Co dělat, když jsem si podal více přihlášek a překrývají se mi termíny přijímaček?

V případě, že budete pozváni k přijímací zkoušce na FF UK na:

  1. více písemných zkoušek ve stejný den i hodinu,
   můžete požádat Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů o náhradní termín přijímací zkoušky.
  2. písemnou zkoušku a ústní zkoušku na jiný obor ve stejný den,
   kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den;
  3. ústní zkoušky na 2 a více oborů ve stejný den i hodinu,
   kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušky, a požádejte o přesunutí zkoušek na jinou hodinu či jiný den. Pokud se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky. Elektronický formulář k žádosti bude zveřejněn po rozeslání pozvánek

Mohu si požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

  • V odůvodněných případech můžete a je na posouzení fakulty, zda náhradní termín umožní. O náhradní termín si můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Žádat můžete nejpozději ve stanovený den konání zkoušky. V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky. V případě zamítnutí obdržíte písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín. Elektronický formulář k žádosti bude zveřejněn po rozeslání pozvánek.
  • Pokud jste se přihlásili na více než jeden jazykový obor v mezikulturní komunikaci, termíny písemné zkoušky se vám budou u všech těchto oborů shodovat. V tomto případě, prosím, o náhradní termín nežádejte. Zkoušky jsou sloučeny záměrně, abyste zkoušky vykonali v jeden den.

Jsem uchazeč se speciálními potřebami. Mohu požádat o modifikaci přijímací zkoušky?

  • Ano, z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia požádat o modifikaci přijímací zkoušky.
  • Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Více informací společně s formulářem Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky naleznete v sekci Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Můžu se na FF UK dostat bez přijímaček?

  • Prominutí přijímací zkoušky umožňují pouze vybrané obory. Tato možnost je vždy uvedena v aktuálních oborových podmínkách přijímacího řízení.
  • Pro konkrétní podmínky a bližší informace je též možno kontaktovat katedru, která daný obor zajišťuje.
  • Naskenovaná a doložená Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být součástí elektronické přihlášky. Pokud jste elektronickou přihlášku již podali, zašlete naskenovanou žádost společně s přílohami na prijimacky@ff.cuni.cz.

Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?

  • U přijímací zkoušky je zapotřebí vždy předložit doklad totožnosti a horní díl pozvánky (v případě ztráty pozvánky se obraťte na Oddělení přijímacího řízení).
  • Veškeré další doplňkové dokumenty, které jsou na konkrétních oborových zkouškách vyžadovány, se zpravidla předkládají u ústní zkoušky a uchazeči se nevracejí. Doklad o absolvování předchozího studia (např. maturitní vysvědčení) se předkládá při zápisu ke studiu. Informace o nostrifikaci zahraničního maturitního vysvědčení vám poskytne Magistrát hlavního města Prahy, který také žádosti o nostrifikaci vyřizuje.
  • Podrobnosti najdete v příloze k pozvánce k přijímačkám.

Jaké jsou podmínky a průběh přijímacího řízení?

  • Informace o konkrétních podmínkách a podobě přijímacích zkoušek najdete v informačním systému SIS. Další informace na webových stránkách dané katedry či ústavu, které obor otevírají. Zde najdete např. doporučenou literaturu a modelové testy.
  • Obecné podmínky přijímacího řízení najdete zde.
  • Oborové podmínky přijímacího řízení najdete zde.
  • Doporučujeme také navštívit den otevřených dveří.

Jsou někde uvedeny modelové testy k přijímacím zkouškám? Zohledňují se výsledky SCIO testů?

  • Modelové testy z minulých ročníků najdete vždy na webových stránkách kateder a ústavů.
  • Součástí přijímací zkoušky může být test obecných studijních předpokladů. Výsledky SCIO testů se v přijímacím řízení na FF UK nezohledňují, jednotlivé katedry a ústavy si připravují vlastní testy. Stejně tak se nezohledňují certifikáty o jazykové způsobilosti – ta se, je-li požadována, prověřuje v rámci přijímací zkoušky.

Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?

  • Přípravné kurzy jsou na FF UK pořádány jednotlivými ústavy a katedrami, pouze na některých oborech (aktuální nabídka kurzů).

Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?

  • Výsledky 1. kola a poté i celkové výsledky budou zveřejněny v informačním systému SIS. FF UK uchazeče o výsledku 1. kola jiným způsobem neinformuje.
  • Celkové výsledky budou zveřejněny začátkem července po zasedání hlavní přijímací komise v čele s paní děkankou.

Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

  • Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Toto rozhodnutí obdrží uchazeč u zápisu ke studiu po doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení či diplomu.
  • Rozhodnutí o nepřijetí jsou rozesílána (na uvedenou korespondenční adresu), a to hned po zveřejnění výsledků v informačním systému SIS, tedy přibližně v polovině července.

Nebyl/a jsem přijat/a. Můžu podat odvolání?

  • Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst, a důvodem pro vyhovění odvolání není například motivace uchazeče, zájem o obor, nebo umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí. Pokud jste však přesvědčeni, že jste nebyli přijati na základě vážného pochybení fakulty, můžete podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana fakulty. Žádost se podává děkance prostřednictvím Oddělení přijímacího řízení, konečné rozhodnutí je na rektorovi. Náležitosti žádosti o přezkum najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. K žádosti o přezkum je nezbytně nutné přiložit ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání.