Fakulta

Děkan

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Fried

 

Filozofická fakulta UK je špičkovou vzdělávací institucí, která se může chlubit dlouhou a úspěšnou tradicí sahající do roku 1348, k samým počátkům Univerzity Karlovy. Příslušnost k ní zavazuje každou novou generaci k dalšímu rozvíjení jejích kvalit a prestiže.“

 

 

 

Doc. Mirjam Friedová je první ženou ve funkci děkana Filozofické fakulty UK od založení fakulty roku 1348. Absolventka zdejší bohemistiky a klasické filologie se celý život věnuje obecné lingvistice, kterou vyučovala na řadě světových univerzit.

Doktorát získala na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde později působila jako odborná asistentka. Osm let přednášela obecnou lingvistiku a slavistiku na univerzitě v Princetonu a v r. 2008 získala titul docenta na Univerzitě v Helsinkách. Jejím prvním českým odborným působištěm se stal Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Později vedla Ústav obecné lingvistiky na Filozofické fakultě UK a roku 2014 byla zvolena její děkankou.

Mirjam Friedová má bohatou publikační a pedagogickou činnost doma i v zahraničí, zároveň je členkou mnoha významných mezinárodních učených společností. Její bohatá editorská činnost zahrnuje šéfredaktorství časopisu Constructions and Frames, jejž v r. 2008 spoluzakládala, dlouholetou práci redaktorky knižní řady CAL (John Benjamins), kterou r. 2002 spoluzaložila, práci zástupce šéfredaktora časopisu Cognitive Linguistics (de Gruyter) a členství v řadě redakčních rad domácích časopisů.

Více na stránkách Ústavu obecké lingvistiky FF UK.

Jako priority svého funkčního období 2014–2018 si Mirjam Friedová vytkla:

 • pojetí děkanátu jako služby fakultě a akademické obci
 • kvalitní a atraktivní studijní program na všech stupních studia
 • podpora mladých perspektivních pracovníků a jejich vědecko-pedagogického růstu
 • spravedlivější a transparentnější nastavení finančního hodnocení pracovních výkonů
 • otevřenost směrem k vnějšímu světu

Koncepce rozvoje Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2014–2017 (volební program, 2013)

 

e-mail dekan@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 334
konzultační hodiny

st 16:00–17:00 (je nutno se předem objednat e-mailem)

Ve středu 21. a 28. června jsou konzultační hodiny zrušeny.

 

místnost č. 101, 1. patro hlavní budovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
životopis (CV)

Sekretariát děkana

Mgr. Barbora Kosíková
e-mail barbora.kosikova@ff.cuni.cz
sekretariat-dekan@ff.cuni.cz
místnost m. č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK
tel. +420 221 619 364
fax +420 221 619 310

Dokumenty

Opatření děkana
Rozhodnutí a sdělení děkana

Poradní orgány

Koncepční grémium děkana

ZÁPISY

Jedním z desiderat nastíněných v mé děkanské koncepci bylo ustavení zvláštního poradního sboru složeného z  akademických pracovníků, který by poskytoval prostor pro odbornou diskusi při promýšlení koncepčních strategií týkajících se dlouhodobějšího rozvoje fakulty v otázkách vzdělávání i vědy.

V intencích tohoto plánu jsem sestavila Koncepční grémium děkana, jehož složení má odrážet rozmanitost našich oborových oblastí:

 • doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. (Katedra psychologie)
 • prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
 • prof. PhDr. Pavel Kouba (Ústav filosofie a religionistiky)
 • prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
 • doc. Radek Chlup, Ph.D. (Ústav filozofie a religionistiky)
 • Mgr. Petr Christov, Ph.D. (Katedra divadelní vědy)
 • prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (Středisko ibero-amerických studií)
 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Ústav hospodářských a sociálních dějin)
 • PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (Ústav translatologie)
 • Mgr. Miloš Ševčík, Ph.D. (Katedra estetiky)
 • Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
 • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (Katedra sociologie)
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky)

Toto grémium bylo projednáno na zasedání AS FF UK v březnu 2014, následně představeno také Vědecké radě FF UK a od této chvíle se k němu budu obracet, kdykoli budu hledat odborný pohled či zpětnou vazbu při řešení koncepčního rozvoje fakulty. Mezi témata, u nichž vidím takovou širší diskusi jako potřebnou, patří mimo jiné tyto oblasti:

 • rozvoj studijních programů, akreditační proces
 • koncepce doktorského studia
 • koncepce oborového profilu fakulty
 • hodnocení fungování oborů
 • metodika hodnocení vědeckých výkonů

Na grémium jako celek se budu obracet v situacích, kdy je záhodno zvážit pohled z obecné, celofakultní perspektivy, zatímco v otázkách, u kterých je třeba brát v úvahu specifika dané oborové oblasti, počítám s konzultacemi jen se členy z příslušné oblasti. Ve všech případech však platí, že toto grémium má pouze roli poradní. Konečné rozhodnutí a zodpovědnost zůstane i nadále v rukou děkana.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka