Volba kandidáta na funkci děkana pro volební období 2018-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2016 – 2018

senatff@ff.cuni.cz

 

AS FF UK svým usnesením č. 40 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce o zaslání nominací (návrhů) na kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením.

Usnesení AS FF UK č. 40

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FF UK na funkční období únor 2018 až leden 2022 na čtvrtek 9. listopadu 2017. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje pondělí 11. září 2017. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK rovněž svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 26. října 2017.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

(Na základě přechodných ustanovení Jednacího řádu FF UK účinného dnem 1. července 2017 se volba kandidáta na funkci děkana řídí dosavadním předpisem, viz čl. 14)

Čl. 20, odst. 1–4 Volebního a jednacího řádu FF UK ze dne 6. června 2014:

  1. Kandidáta na funkci děkana volí senát zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty.

  2. Volby vyhlašuje senát na svém zasedání nejméně čtyři měsíce před uplynutím funkčního období děkana a konají se nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na úřední desce fakulty a na internetových stránkách fakulty.

  3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce fakulty.

  4. Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím podatelny fakulty nejpozději třicet dní před konáním voleb

Volební otázky senátorů

Před uzavřením nominací do volby kandidáta na děkana předložily skupiny členů AS FF UK dva seznamy otázek pro uchazeče o tuto funkci.

  1. Dotazník skupiny členů AS FF UK ze dne 12. dubna 2017: http://www.volbadekana.cz/.
  2. Dotazník skupiny členů AS FF UK ze dne 8. června 2017: http://dekan.ffuk.cz/.

Odpovědi naleznete již vloženy do dotazníků, případně na samostatné stránce zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volba-kandidata-na-funkci-dekana-pro-volebni-obdobi-2018-2022/otazky-na-kandidaty-na-dekana/.

Nominovaní uchazeči

doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Předvolební shromáždění akademické obce

Předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání Akademického senátu FF UK se uskuteční dne 26. října 2017 od 18:00 v místnosti č. 134 (Velká aula) hlavní budovy FF UK. Pozvánka zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/slozeni-kontakty/pozvanky-na-zasedani-ff-uk-2016-2018/pozvanka-na-15-zasedani-ff-uk/.